Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen supplerer den direkte og daglige dialog på arbejdspladsen. Hvis du som samarbejdspartner oplever brud på regler, love eller retningslinjer kan du også bruge whistleblowerordningen.

Hvem kan indberette?

Du kan som ansat, tidligere ansat og som samarbejdspartner i Patent- og Varemærkestyrelsen sende oplysninger om kritisable forhold ind til whistleblowerordningen. 

Er du ansat i Patent- og Varemærkestyrelsen, skal du være opmærksom på, at whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Derfor kan du i første omgang forsøge at løse problemer gennem nærmeste personaleleder, HR, tillidsrepræsentanterne eller arbejdsmiljørepræsentanterne.

Hvad kan indberettes?

  • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el. lign.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el. lign.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.

  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.

  • Seksuel chikane, fx enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Indberet til whistleblowerordningen

 

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Patent- og Varemærkestyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Patent- og Varemærkestyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. 

Oplysningerne for 2023 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning
til politianmeldelse
0 0 0 0