Lovstof

Patent- og Varemærkestyrelsen er den myndighed i Danmark, der udformer lovgivningen for immaterielle rettigheder. Vi arbejder for at sikre et tilgængeligt og effektivt system for rettigheds-beskyttelse, både i Danmark og internationalt.

Lovsamling

Få overblik over dansk og international lovgivning. Samlingen er inddelt efter de fire rettighedstyper, patent, brugsmodel, design og varemærke.

Patent

Love

Bekendtgørelse af patentloven

LBK nr. 90 af 29.01.2019

Lov om en fælles patentdomstol m.v.

LOV nr. 551 af 02.06.2014

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

LBK nr. 210 af 17.03.2009 (Denne lov henhører ikke under Erhvervsministeriets ressort)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om hemmelige patenter

BEK nr. 22 af 30.01.1960

Bekendtgørelser om internationale aftaler
Særligt for Færøerne og Grønland
Cirkulærer

Tillægspatent

CIR nr. 10048 af 16/09 1985

Varemærke

Love

Bekendtgørelse af varemærkeloven

LBK nr. 88 af 29.01.2019

Bekendtgørelser
Bekendtgørelser om internationale aftaler
Særligt for Færøerne og Grønland

Design

Love

Bekendtgørelse af designloven

LBK nr. 89 af 29.01.2019

Bekendtgørelser
Bekendtgørelser om internationale aftaler
Særligt for Færøerne og Grønland

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i en sag, skal du gøre det til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Gå til Ankenævnets hjemmeside

Traktater og forordninger

Se traktater og forordninger i det internationale IPR system

TRIPS

TRIPs-aftalens formål er, at harmonisere reglerne for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Se mere

Pariserkonventionen

Aftalen fastlægger grundlæggende regler vedrørende patenter, brugsmodeller, mønstre, varemærker m.m., herunder konventionsprioritetsprincippet.\u2028

Se mere

WIPO

Link til konventioner og traktater, som administreres af organisationen World Intellectual Property Organization.

Se mere

WIPOLEX

WIPOs oversigt over medlemslandenes nationale lovgivning og traktater. 

Se mere

Patentsamarbejdstraktaten, PCT

Patentsamarbejdstraktaten regulerer internationalt samarbejde om patentudstedelse.

Se mere

Den europæiske patentkonvention, EPK

Den Europæiske Patentkonvention regulerer europæisk samarbejde om patentudstedelse.

Se mere

Patent Law Treaty, PLT

Formålet med Patent Law Treaty er at harmonisere og forenkle formalprocedurer vedrørende patentansøgninger.

Se mere

Madrid-Protokollen

Madrid-Protokollen regulerer internationalt samarbejde om varemærkeregistrering.

Se mere

Varemærkeforordningen

Varemærkeforordningen regulerer et fælles EU-varemærkesystem.

Se mere

Nice-arrangementet

Nice-Arrangementet er en international konvention om klassifikation af varemærker.

Se mere

Trade Mark Law Treaty, TLT

Formålet med Trade Mark Law Treaty er at harmonisere og forenkle formalprocedurer vedrørende varemærkeansøgninger.

Se mere

Genève-Aftalen

Genève-Aftalen regulerer internationalt samarbejde om designregistrering.

Se mere

Designforordningen

Designforordningen regulerer et fælles EF-designsystem. 

Se mere

Locarno-Aftalen

Locarno-Aftalen er en international aftale om klassifikation af design.

Se mere